Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
دخترهمیشه حشری: سعید دوباره زنم کرد - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

دخترهمیشه حشری: سعید دوباره زنم کرد

سعید وقتی منو با لباس عروسی دید خشکش زد با تعجب بهم نگاه کرد ولی بعدش بخودش اومد بلند بلند خندید بهم گفت شاه کس من چیکارکردی جلو اومد منو بغل کرد لبهام رو بوسید سعید پیش نوازی در سکس رو خوب بلد بود لبهام رو شروع بخوردن کرد لباس عروسی که پوشیده بودم نیم تنه بالای اون لخت بود سعید سینه هام رو هم تو مشتش گرفت و فشار میداد. آبم راه افتاده بود میخواستم وقتی خوب حشری شدم سعید پرده ام رو پاره کنه سعید بهم گفت میخوای پرده ات پاره بشه هنوز دو هفته نیست ترمیم کردی با عشوه گفتم عزیزم ترمیم برای این بود که تو پاره ام کنی میخوام با دست تو زن بشم قبلن بچه بودم نمیدونستم ولی الان فقط میخوام تو پاره ام کنی جرررررررررررم بدی با عشوه میگفتم سعید تحریک شده بود لبهام رو با شدت میخورد پستونهای گرد سفید وراست شده ام تودستش بود ومالش میداد نوک پستونهام هاله ای قهوه ای خوشگلی داشت که سعیدعاشقشون بود ازروی لبهام رفت زیرگلوم وشروع به خوردن کرد داشتم میمیردم دوهفته بودسکس نداشتم ازشدت حشری بودن دیوونه میشدم ولی تصمیم داشتم این سکسمون رو خاطره انگیزکنم به سعید گفتم دست نگه داره کیک تولد سعید که اماده کرده بودم انگشت توش زدم وتو دهن سعید کردم سعید انگشتم رومکیدخانمهایی که اینجارومییخونید بهتون بگم سکس با مردان مسن کیربزرگ وگنده که خوش تیپ هم هستند لذتی بینظیر داره به سعیدگفتم لباس عروس روازتنم دربیاره سعید منو میلیسد ولباس روازتنم دراوردزیرلباس عروس چیزی نپوشیده بودم سعید گفت شاه کس من برات میمیریم لباسهای خودش روازتن دراورد لبهام رو دوباره شروع به خوردن کردبزحمت خودم روازش جدا کردم لیوان مشروب رو برداشتم مقداری خوردم جرعه دوم تودهنم بودلب گذاشتم رولب سعید ومشروب روتوی دهنش خالی کردم سعید مشروب روخورد گفت شاه کس امشب میخوای دیوونه ام کنی گفتم امشب میخوام پاره ام کنی سعیدلیوانی مشروب برداشت وخورد بهم گفت روی تخت بخوابم لیوان مشروب اولی روتموم کردیه لیوان دیگه ریخت یه جرعه اش روخورد وکنارمن اومدلبش رو لبم گذاشت مشروب روازدهنش به من دادخوردم جرعه دوم وسوم وچهارم خوردم دوباره یه لیوان مشروب دیگه ریخت مشروب داغم میکرد جرعه بعدی رو تودهانم ریخت خوردم مشروب روی سینه وپستونام ریخت شروع به لیس زدن سینه ام وپستون هام وشکمم کرد هرجایی ازبدنم که قطره ای مشروب ریخته بود لیس زدوقتی خوب لیس زد بلندشد کیک تولدش رواورد روتخت گذاشت کیک بیشترش خامه بود خودم خریده بودم میدونستم برای سکس امشبمون بدردمون میخوره وسکسمون رولذت بخش ترمیکنه سعید مشت زدتوکیک واون روروی پستوهام وشکمم پخش کرد وشروع به خوردن پستوهام با کیک کرد همه کیک روی بدنم روخورد مقداری کیک روی کسم مالیدکسم خیس اب بود سعید گفت شاه کس رودخونه ات سیل راه انداخته هردفعه کسم ابش راه میافتادسعیدمیگفت رودخونه ابش راه افتاده گفتم بخورش سعید کس کیکی منو با ابش خورد کسم روبه دهنش میگرفت واروم گازمیگرفت نفسم بندمی اومدگفتم سعید کیرمیخوام کسم کیرت رومیخواد سعیدگفت شاه کس چن ساله داری کیرمیخوری سیرمونی نداری حالا صبرکن ازکسم زبونش روکشید تا اومدرولبهام ولبهام روخورد پستوهام روبادستاش می مالید ولبهام رو میخورد کیرش راست شده بود به رون هام میخورد ارروم بلندشد دوباره مشروب خورد وگفت توبیا بخورش کیرش راست ایستاده بود مقداری خامه کیک روی کیرش مالیدم ازنخم هاش تا سرکیرش وشروع به لیسدن کردم زبونم رو از تخم هاش میکشیدم تا سرکیرش وبرمیگشتم کیرش پرخون شده بود رگهای برجسته کیربزرگش روزیرزبونم حس میکردم سرکیرش رو بازبونم نوازش کردم کیرش مثل کس خودم داغ کرده بود هردو مست شده بودیم سعید شونه هام روگرفت ومنو روی تخت انداخت تا کمر روی تخت بودم پاهام پایین تخت بودند پاهام روبازکرد دورکمرش گذاشت کیرش دم کسم بود خم شد پستونهام رو تومشتش گرفت بهم گفت شاه کسم میخوام پاره ات کنم مست وحشری بودم گفتم جووووونم میخواممممم هنوزحرفم تموم نشده بود که سعید همه کیرش روتوکسم هل دادنفسم بنداومد دردزیادی داشت ازته دل جیغ کشیدم ازباراولی که پرده ام پاره شده بود بیشتردرد داشتم سعید پستونهام روفشاردادسعیدفقط چند ثانیه صبرکرد وتلمبه زدن روشروع کرد کیرش تا ته توی کسم میرفت چندسال بودبا سعیدسکس میکردم ولی این سکس متفاوت بودلذت میبردم صدای اه وناله ام بلندشده بودسعید میگفت شاه کسم پرده ات روزدم زنت کردم دوباره زن شدی زن من شدی کیرم توکس تنگ هست شاه کس منی سعید دستاش روزیربغل من برد من رو توی بغل خودش گرفت کیرش بالاوپایین توی کسم میشد داشت ابم میاومد نفس زدنم تندترشده بود تا من لرزیدم سعید فریادکشید وابش روتوی کسم خالی کرد اتیش گرفتم باکیرسعیدکه توی کسم بود روی تخت افتادیم من نمیدونم باچندنفرخوابیدم اگربشمارم بالای 300نفرمن باهاشون سکس داشتم خودم میدونم جنده هستم براتون ماجراهای همه اونارو تعریف میکنم هنوز زندگی من روصفحه اصلی برای مطالعه نیومده میدونم برخی هاتون فحش میدید وزندگی من رودروغ میدونید ولی همش واقعیت هست

نوشته: ماریا

Leave a Comment