Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
روز رویایی با دختر عمه و ضدحال والدین - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

روز رویایی با دختر عمه و ضدحال والدین

سلام.من علی ام.الان دوم دبیرستانم.این قضیه برا ماه رمضانه.من تو تیزهوشان درس می خونم و همه بچه مثبت ان.فقط چند نفر هستیم که هرکدوم یه دوست دختر داریم تو رقابت هستیم.هر چند وقت یه بارهم خاطراتمون رو برا هم تعریف می کنیم.با دوست دخترم شبا بیرون میرفم و گاهی وقتا از هم لب می گرفتیم.شبام تا صبح اس بازی سکس تل میکردیم. من تا یه خانواده ی مذهبی زندگی می کنم.منم خودمو جلو مامان بابام بچه مثبت نشون می دم.اما این دفعه تصمیم گرفته بودم آدم شم.روضه هامو میرفتم و نمازامو می خوندم. یه هفته از ماه رمضان مرفت که ما عمه ام رو که تو یه شهر دیگه زندیگه می کردن برا افطار دعوت کردیم.عمه ام هر دو هفته یک بار میومدن شهرمون.یه دختر عمه هم داشتم که اسمش پگاه بود.یه دختر چادری ولی خیلی سکسی.قد متوسط داشتوخیلی هم سفید بود هیکل خیلی خوبی داشت. بالاخره پنجشنبه شد عمه ام امروز میومدن.من ساعت 4رفتم کلاس زبان به مامانم گفتم امشب با بچه ها میریم بیرون تا شب نیستم.ولی قرارمون بهم خورد و من ساعت 5رفتم خونه.زنگ رو زدم¸پگاه برداشت.رفتم تو.دیدم هیچکس نیست و پگاه تنهاست.گفت مامانم و مامانت رفتن دکتر.بابام هم که نبود.تو کونم عروسی شروع شد.نماز روزه یادم رفت.رفتم تو اتاقم یه راحتی پوشیدم و دو تا بوگیر دهان گذاشتم.یه مجله دست گرفتم رفتم رو مبل روبه روی پگاه نشستم.یه مانتویه قرمز و یه روسری پوشیده بود.یه دفعه نگام به جوراباش خورد .وای یه جوراب نخیه سفید پوشیده بود.همون چیزی که آرزوش رو داشتم.کیرم داشت بزرگ میشد.مجله رو روش گذاشتم پیدا نباشه. بالاخره به بهانه ی نشون دادن مجله رفتم بغلش نشستم.خودشو ازم دور کرد.منم خودم آروم کشوندم طرفش.به دسته ی مبل رسید.منم خودمو بهش چسبوندم.خودشو به دسته ی مبل فشار می داد.جراتمو زیاد کردم دستمو گذاشتم رو پاش.با ترس گفت چی کار می کنی؟با پوز خند گفتم هیچی!با دستاش هلم می داد.ناگهان دستم رفت طرف کسش.دستمو زدم به کسش.تا حالا کسه هیچ دختریو لمس نکرده بودم.شروع کردم به مالوندن.کمکم دیگه مقاومت نمی کردی همکاری هم می کرد. دستم رو دورش حاقه کردم چسبوندمش به خودم.با اون دستم هم سینه های کوچیکش رو مچاله می کردم.خیلی بهم حال می داد.همیشه فکرم پیشه دوس دخترم بود. روسریشو کندم.دکمه های مانتوشو باز کردم.مانتوشو هم دراوردم.یه تاپ صورتی داشت.زدم تا بالای سینه هاش .سوتین صورتیشو در اوردم.وای الان هوس اون سینه های سفید و کوچیک رو کردم.براش مک می زدم.چند بار هم لب گرفتیم.بلد نبود چی کار کنه .همه ی کارارو من می کردم. رفتم سراغ شلوارش.خجالت می کشید بهدستام نگاه می کرد.گفتم چیزی نیس ما دیگه دوستیم.دل داریشو دادم. شلوار شو تا زانو پایین کشیدم.یه شورت مشکی داشت.لحظه شماری می کردم کسشو ببینم.تو دلم تا سه شمردم شورتشو کشیدم پایین.وقتی نگام بهش خورد انگار به تمام ارزو هام رسیده بودم.یه کسه صورتی که هیچی مو نداشت.دستام لاش کردم آروم مالیدم.بعد چند لحظه شورت و شلوارشو در اوردم انداختم کنار.بردمش رو فرش و خوابوندمش.بغلش کردم محکم گرفتمش.بعد اون دستمو گذاشتم رو کسشو خیلی سریع و محکم براش مالوندم.پاهوش برا خودش می رفت.همون لحظه به ارگاسم رسید و تو بغلم شل شد. یه دفعه یادم اومد اگه به دوستام بگم یه نفرو کردم باور نمی کنن باید عکسشو بهشون نشون بدم.بهش گفتم می رم اب بخورم تو خم خودتو بمالون شهوتت نخوابه .منم کیرم دستم بود رفتم تو اشپز خونه.گوشیمو رو اوپن قایم کردم و شروع کردم به فیلم برداری.وقتی اومدم پیشش داشت خودشو می مالوند.نمی دونید عجب صحنه ای بود نزدیک بود آبم بیاد. بهش گفتم حالا نوبته منه.داشت نیگام می کرد.جلوش اروم شلوارمو کشیدم پایین.به کیرم خیره شده بود.تا حالا کیر ندیده بود.کیرم زیاد بزرگ نیست.16سانته.ولی خیلی پهنه.از یه طرف می ترسیدم از کس یکنمش و ابم بریزم توش از طرف دیگه دلم نمیومد پردشو بزنم. بهش گفتم می خوام کون خوشگلتو بکنم.اول رو مبل خوابوندمش با کسش بازی کردم.کلاهک کیرمو کردم تو کسشو کیرمو می چرخوندم.با دستم هم کسشو می مالوندم.بهم التماس می کرد بکنم توش ولی بهش گفتم نه.کیرمو در اوردم پگاه رو بلند ش کردم از پشت گذاشتم رو مبل به طوریکه پاهاش رو زمین بود.کونشو باز کردم و چند ثانیه به سوراخش نگاه کردم.همیش عاشق سوراخ کون و اون چین و چروکاش بودم.یه کم توف مالیدم به سوراخش اول یه انگشتی بعد دو انگشتی توش کردم.خیلی تنگ بود.می ترسیدم جرش بدم با این کیر کلفتم. گفت خیل درد داره.گفتم چیزی نیست عزیزم.اولشه بعد خوب میشه.بعد کیرمو گذاشتم لب کونش.به زور کلاهکش رو بردم تو .داشت جیغ میزد با دستش منو هل می داد نمی گذاشت کارمو بکنم!با یه دستم مچ دستشو گرفتم با اون دستم لبه ی مبل رو.داشتم تلمبه میزدم.همین طور که داشت جیغ می زد اشکشو دیدم.اصن حالم دست خودم نبود فقط به کردنش فکر می کردم. تو همین حال و هوا بودم و داشتم تلمبه میزدم که چشمتون روز بعد نبینه¸زنگ در خونه خورد.بدنم خشک شد عرق سرد رو پیشونیم ظاهر شد.همون طور که کیرم تو کونش بود چند ثانیه بهم نگاه کردیم بعد خیلی سریع از جامون پریدیم.بهم گفت حالا چی کار کنم؟همون طور که شلوار می پوشیدم بهش گفتم برو بالا تو اتاقم پشت کامپیوتر بشین.همون طور کون لخت رفت بالا.منم رفتم سمت ایفون.شورتمو یادم رفت بپوشم.دستم تو شلوارم بود و داشتم کیر بزرگم و بین پاهام جا می دادم.دستام بشدت می لرزید.خونسردیمو حفظ کردم.درو باز کردم عمه و مامانم اومدن بالا.پگاه هم اومد پایین.به مامانش گفت با کامپیوتر اهنگ گوش می دادیم منم تایید کردم. بالاخره به خوبیو خوشی گذشت.از اینکه من ابم نیومده بود اعصابم خورد بود!چند ساعت بعد¸ بعد از افطار به عمم گفتم پگاه ترم چنده کلاس زبانه؟شروع کردم برا کلاس زبان صحبت کردن.به عمم گفتم من پند فیلم زبان دارم بریم ببینیم؟گفت باشه. خانوما که تو آشپزخونه بودن اقایونم حرف سیاسی می زدن.با پگاه رفتیم تو اتاقم جلو کامپیوتر نشستیم.یه فیلم سوپر اوردم و دستم رو گذاشتم رو کس پگاه شرو کردم به مالوند.کیرمو از شوارم انداختم بیرون.نمی دونست چیکار کنه!خودم شروع کردم به جق زدن.بعد اونم دستش رو آورد برام جق زد.بعد دقیقه دیگه داشت ابم میومد.ریختمش رو یه دستمال کاغذی.خیره شده بود به ابم.به خنده بهش گفتم تا حالا ندیدی؟اونم با خنده گفت نه!بعد اون شب به خوبی گذشت.من شمارشو گرفتم و شبا سکس تل می کنیم.با هم هزار تا نقشه کشیدیم دفعه ی بعد که مارفتیم خونشون چی کار کنیم! خوشحالم که این ماجرا رو تا اخرش خوندید.چند فقط پیشم با دوست دخترم یه سکس فوق العاده داشتم.اگه خواستید اونم رو تعریف می کنم.

نوشته: علی

Leave a Comment