Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
زنم رو رشوه دادم (2) - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

زنم رو رشوه دادم (2)

سلام
قبلا داستان کس دادن زنم به دوستم رو برای شما نوشتم و گفتم فرهاد خبر نداشت این چندباری که مینا رو کرده زنم بوده که زیرش خوابیده و الان میخوام یه ماجرای دیگه از سکس مینا و فرهاد رو برای شما بنویسم . چند وقت بود که فرهاد خودش به زنم زنگ میزد و قرار میذاشتند و مینا رو می برد و حسابی از خجالت کس نازش در می اومد تا اینکه یه روز رفتم محل کار فرهاد و بعد از کمی خوش و بش فرهاد که بدجور تشنه مینا بود گفت این دوستت کجاست ردیف کن بیام یه بار دیگه ترتیبش رو بدم منم خودم رو زدم به یه راه دیگه و گفتم کدوم دوستم ؟ گفت همین که آوردیش خونه منم اومدم کردمش دیگه گفتم مینا رو میگی گفت آره منم که دنبال موقعیت بودم تا یه جوری بهش حالی کنم دوستم نیست و زنم هست گفتم باشه کی میخوای بیایی ؟ گفت هرچی زودتر بهتر گفتم فردا خوبه ؟ یا میخوای امروز باشه ؟ معلوم بود از پیشنهادم سر شوق اومده پرسید امروز میشه ؟ گفتم آره میشه اگر دوست داری بیایی زنگ بزنم بگم آماده پذیرایی باشه ما هم با هم بریم با تعجب پرسید مگه الان خونه هستش ؟ گفتم آره هست میایی یا نه ؟ چشماش برق زد و دیدم داره کیرش رو توی دستش می گیره و حسابی فشارش میده برای اینکه بیشتر تحریکش کنم گفتم ولش کن اون بیچاره رو چقدر فشارش میدی زورت رو نگه دار برای وقتی داری تلمبه میزنی که اونجا کم نیاری خندید و گفت باشه حتما در حالی که می دونستم اصلا کم نمیاره و حسابی از خجالت کس زنم در میاد خیلی زود کاره رو ردیف کرد و گفت زنگ بزن بریم گفتم میزنم عجله نکن و بیا بریم توی راه زنگ میزنم اینجا نمیشه . حرکت کردیم و توی ماشین از هر دری حرف زد اما معلوم بود اصلا حواسش به حرفهای خودش هم نیست و فقط عجله داره برسیم نزدیک خونه که رسیدیم تماس گرفتم و به زنم گفتم مهمون داری حاضر شو داریم میرسیم پرسید فرهاذ هست گفتم آره از خوشحالی یه جیغ کوتاه کشید و گفت گوشی رو بهش میدی ؟ گوشی رو دادم به فرهاد و شروع کردند به صحبت و شنیدم که فرهاد میگفت باشه جنده خانم حتما حتما خیالت راحت باشه و صحبتش رو تموم کرد و گفت این دوستت خیلی کیر دوست داره تو چقدر میکنیش ؟ گفتم تقریبا هر روز پرسید یعنی هر روز میادش ؟ گفتم آره هر روز هستش اگر خواستی میتونی بیایی یه کم رفت توی فکر و زیر لب تکرار کرد هر روز وای چه حالی میده چند لحظه سکوت بین ما برقرار شد و بعدش پرسید هر روز میادش براش سخت نیست ؟ فهمیدم که باورش نشده و داره متوجه میشه جریان چی هست منم با حالتی عادی جواب دادم نه مشکلی نیست مال خودمه . با این حرف گل از گلش شکفت و بعد از کمی صغری کبری چیندن گفت یه سوال بپرسم اشکالی نداره ؟ با شیطنت گفتم نه مگه میشه اشکالی داشته باشه . یه کم معطل کرد و گفت ببینم این مینا خانم رو صیغه کردی که اینطور راحت میاد و میره ؟ با این سوال خیلی به هدفم نزدیک شده بودم گفتم آره خب یه جورهایی اینطوری هست که میگی . گفت پس یعنی … گفتم آره یعنی زنم هست این که اینقدر فکر نداره دیگه شادی رو میشد به وضوح توی چشماش دید با یه لحن آروم گفت میتونم هر وقت خواستم بیام سراغش ؟ گفتم آره بیا . زیپ شلوارش رو باز کرد و کیر کلفت و نسبتا بلندش رو در آورد و یه نگاهی بهش کرد و گفت این میخواد بره توی کس و کون زنت … منم کیرش رو گرفتم و گفتم نوش جونت … تقریبا رسیده بودیم که خودش رو جمع و جور کرد و می خواست خودش رو آروم نشون بده . رفتیم پشت در و با وجودی که کلید داشتم زنگ زدم تا مینا خودش در رو باز کنه و همینطوری هم شد و اول فرها رفت و پشت سرش رفتم و زنم تا دیدش پرید توی بغلش و شروع کردند از هم لب گرفتن . مینا یه سوتین تنش بود با یه دامن فوق کوتاه بدون شورت همونطور که داشتند لب می گرفتند بردش روی کاناپه و در حالی که فرهاد حسابی داغ بود و مشغول خوردن لبهای زنم خیلی سریع هم سوتینش رو درآورد و همزمان شروع کرد به مالیدن سینه های مینا . سینه هایی با سایز 85 که خیلی خوش دست و ناز هست زنم هم بیکار نبود و داشت کمربند فرهاد رو باز می کرد و وقتی دستش به کیر کلفتش رسید یه آه بلند کشید و سریع از روی پاهای فرهاد بلند شد و رو از جا بلندش کرد و شلوارش رو کشید پایین و جلوی پاهاش زانو زد و کیر خوش استیل دوستم رو تا ته کرد توی دهنش و خیلی حرفه ای شروع کرد به ساک زدن فزهاد که داشت دیونه میشد یه نگاهی به من کرد و دست انداخت توی موهای زنم و سرش رو محکم گرفت و با تمام توانش توی دهن زنم تلمبه میزد کاملا مشخص بود که کیرش تا ته حلق مینا میره اما زنم هیچ مقاومتی نمی کرد و راحت بود تا اینکه فرهاد لباسش رو در آورد و همونجا زنم رو خوابوند و پاهاش رو کامل آورد بالا و سرش رو گذاشت روی کس تپل مینا و با ولع تمام شروع کرد یه خوردنش یه کم که گذشت صدای آه و ناله های خانم بلند و بلند تر شد و فرهاد دیگه پاها رو ول کرده و بود مشغول لیسیدن کس مینا بود که رفتم بالاس سرشون و پاهای زنم رو تا جایی که جا داشت آوردم بالا و نگه داشتم که راحت کسش رو بخوره چند دقیقه که گذشت زنم صداش در اومده بود و با التماس میگفت کییییییییر میخووووووووام تا اینکه فرهاد یواش یواش اومد بالا و شروع کرد یه خوردن سینه های مینا که دیگه روانی شده بود از شدت شهوت محکم فرهاد رو به خودش فشار می داد اون هم بعد از کمی مقاومت کیر کلفتش رو گذاشت روی کس ناز زنم و بعد از اینکه چند بار روی کسش مالیدش آروم فشارش داد و صدای ناله زنم رو با یه جووووووووووون حسابی جواب داد و چند لحظه بعد تمام کیرش توی کس تپل زنم جا داد و آروم آروم شروع کرد به تلمبه زدن مینا که دیگه روانی شده بود جیغ میزد و لبهای خودش رو گاز می گرفت این کار مینا باعث تحریک بیشتر فرهاد شد و کمی از سینه زنم فاصله گرفت و با تمام توانش کیر و می کرد ته کس مینا و در می آورد و هر دفعه سرعتش رو بیشتر می کرد و حسابی خیس شده بود از عرق و دیگه به نفس نفس افتاده بو منم که تا اون موقع داشتم نگاهشون می کردم کیرم رو در آوردم و کردم توی دهن زنم که زیر کیر فرهاد داشت دیونه میشداز بس تحریک شده بودم آبم رو خالی کردم توی دهنش و تا قطره آخرش خورد همین موقع هم فرهاد دیگه داشت ارضا میشد که پرسید آبم رو کجا بریزم که بهش گفت بریز ته کسم و فرهاد هم با چند تا آه بلند همه اآبش رو خالی کرد توی کس زنم و خوابید روی بدن ناز مینا و مشغول خوردن سینه هاش شد و بعد هم سرش رو آورد کنار سر مینا و خیلی آروم شروع کردند به صحبت کردن ولی من نمی شنیدم چی میگن چند دقیقه که گذشت فرهاد زنم رو بلند کرد و با هم رفتند حمام که دوش بگیرند . دوش گرفتنشون کمی طولانی شد اومدم در حمام رو باز کردم دیدم کیر کلفت آقا تا ته توی کون زنم هست و داره با تمام توانش عقب جلو میکنه و زنم میگه آرومتر جر خوردم اما اون که حسابی شهوتی شده داره کار خودش رو میکنه و 10 دقیقه یه نفس تلمبه زد و همه آبش رو توی کون تپل مینا خالی کرد و دوش گرفتند و اومدند بیرون و بعد از کمی استراحت فرهاد لباس پوشید و گفت زنگ بزن آژانس یه ماشین بیاد میخوام تا خونه بخوابم . تا ماشین بیاد باز هم لبهای مینا رو حسابی خورد و سینه هاش رو مالید و رفت . بعد از رفتن فرهاد اومدم کنار زنم خوابیدم و ازش پرسیدم فرهاد چی گفت بعد از اینکه ارضا شد ؟ گفت که فرهاد ازم یه سوال پرسید منم جواب دادم پرسیدم چه سوالی ؟ زنم یه کم بهم نگاه کرد و لبش رو گذاشت روی لبم و گفت که فرهاد ازش پرسیده مجید راست میگه تو زنش هستی منم جواب دادم آره باز پرسیده زن صیغه ای ؟ منم جواب دادم نه زن رسمی هستم . حالا دیگه هر چند وقت یکبار یا فرهاد میاد یا زنم میره پیش اون و حسابی از هم لذت می برند . امیدوارم از این سکس زنم خوشتون اومده باشه چون میخوام دفعه بعد سکس زنم با یکی ازآشناهای قدیمی رو براتون بنویسم .

نوشته: مجید

نظرات 5

Leave a Comment