Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
زنونه پوش و رضا دربون پارک - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

زنونه پوش و رضا دربون پارک

سلام. من آرشم. مفعول زنونه پوش.متاهل هم هستم.قبلا یه خاطره از سكس با جعفر تو اتوبوس فرستادم.

من زنونه پوش هستم و بعضی موقع ها شبها دیر وقت سوتین شورت میپوشم و با شلوار جین و كابشن تو خیابون دنبال كیر میگردم. یكی از این شبها كه با دیدن شو شكیرا (اهنك لوكا لوكا)و…. كاملا حشری شده بودم زنونه پوشیدم و رفتم تو خیابون. معمولا بعضی از راننده ها اون موقع ها كیس های خوبی هستن.اتفاقا اونشب تیرم به سنگ خورد و تا ساعتای حدور 4یا 5نتونستم كاری بكنم. خسته و كوفته اومدم تو پارك محل كه استراحت كنم و بركردن خونه. توجهم به اتاق نگهبان كه اشنا بود و برای اهل محل نهال درخت و… هم میاورد جلب شد.اسمش رضا بود و علیرغم شغلش خیلی مرتب بود. هیكل ورزیده و سیبیل مردونه ای داشت كه همیشه انكادر بود.پرده ها كاملا پایین بود ولی نوری كه روشون میفتاد نشون میداد كه رضا داره تلویزیون میبینه. اروم رفتم و از درز شیشه نكاه كردم.بعله رضا به پهلو خابیده بود و داشت با دی وی دی خودش شو میدد.ایرانی بود.لیلا فروهر. یهو دلم ریخت و تو تاریكی لرزم كرفت .سینه های قشنك لیلا منو حشری میكرد.موهای سینه رضا هم تو نور كم اتاق منو مثل یه تازه عروس خواهان كیر مردش میكرد.تو این فضا دووم نیاوردم و اروم در زدم.رضا تلویزیونو خاموش كرد و اومد سمت در.اروم باز كرد.من دو قدم عقب رفتم كه منو بهتر ببینه.زیپ كابشنو كامل باز كردم.جین فاق كوتاهم تا زیر نافم بود.در كه باز شد رضا گفت كیه.اروم تو نور كم جلوی كابشنو كنار زدم گفتم مهمون نمیخای اقا رضا .رضا كه كمی ترسیده بود اول جا خورد ولی خودشو جمع كرد و گفت خانم جكار دارین؟یه كمی جلو رفتم و اروم به پشت چرخیدم و گفتم رضا جون من پسرم.یكمی سردمه.بیام تو؟دیكه رسیده بودم به در و پشتم بهش بود.اروم كونمو بطرفش سر دادم .كمی بهش مالیده شد.شوكه شده بود ولی لیلا فروهر رو هردوتامون اثر گذاشته بود.از پشت اروم بغلم كرد و دستشو مثل حرفه ایا روش شكمم تا سوتینم بالا اورد….. رفتیم تو اتاق.گفت سوپر بزارم؟ گفتم نه شو بهتره.سوتینمو از یه طرف كشید و اب دهنشو با زبونش كشید روی سینم.قلبم 180تا میزد.وقتی صورتش جلوی صورتم اومد فقط لبمو غنچه كردم.انتظار یه دهن بد بو و سیكاری داشتم.ولی بوی مسواك در عین تعجب باعث شد كه حشری تر بشم.تیزی سیبیل های مردونش رو روی لبو زبونم حس میكردم.با تموم وجودم دلم میخاست زنش بودم تا اخرین حد ارضاش میكردم.با نوك دندوناش نوك سینه هامو كاز ای خفیف كرفت.وشروع كرد دكمه های شلوارمو باز كردن.تا نصفه كه رسید دستش رو برد روی دو تا لمبر كونم.لبا وسیبیلش زیر كوش وكردنمو قلقلك توام با خارش میداد.هیچی نمیگفتم.یهو ورق بركشت و رضا وحشیانه منو طرف دیوار چرخوند.شوارمو تا زیر زانو كشید پایین.موهای سینشو رو كمرم حس كردم.زیر شلوار راحتیش یه كیر نه چندان كلفت ولی دراز در حدود .20سانت منو بخودم اورد.خوشحال شد .چون كلفت دوس ندارم.خم شدم طرف جلو تا كیرش از زیر شلوار بره لای چاك كونم.و كونمو بالا وپایین میكردم. اینجا بود كه خابوندمش تا وحشی بازیش یهو جرم نده.كیرشو در اوردم تو دهنم گذاشتم.به سرعت بزركتر میشد.نوك تیزی داشت.هرچی اب دهن داشتم دور كیرش خالی كرد و اماده سواری شدم.در همون حال اروم سر كیرشو با دست فشار داد تو .روی پاهام اروم نشستم.كیرش سانت به سانت تو میرفت .یه تیكه خواستن بودم.حالت موزی كیرش اذیتم میكرد ولی میاستن تا ته مال رضا باشم.دو سانت اخرشو رضا با ضرب محكم جا كرد كه صدام در اومد و گفتم فدات یه كم یواش.درد داشتن.با دستام مو های سینشو فشار میدادم.نكاهم كه به تلویزیون افتاد دیدم شهره داره با اون هیكل سكسی میرقصه.كیرم روی شكم رضا راست شده بود و رضا داشت برام جق میزد.دیكه زن رضا بودم.كونم بز باز بود.بلندشدیم تو استایل داكی سینمو چسبوندم زمین و سرو كردم طرف تلویزیون.رضا پاهامو باز باز كرد طوریكه كیرم تقریبا رسیده بود به زمین.كیرمو تو دستءكرفت .دیكه هیچی جز دادن هدفم.نبود.درد.زیادی.نداشتم.رضا وحشیانه تلمبه میزد.كیرمو تو دستش جلو قب میكرد.صدای برخورد شكمش با كونم داشت خیلی بلند میشد…. یهو گفت ابمو كجات میخای؟گفتم همشو میخورم.سریع در اورد گذاشت تو دهنم.زبونمو دور كیرش چرخزندم و با اب دهنم دور كیرشو پر كردم.دست چپم داشت تخماشو نوازش میكرد كه یهو گفت بكیر دار میاد.بادو دست كیرش تو دهنم محكم نكه داشتم.اولین تلمبش تا ته حلقمریخت.بی مزه و چسبناك بود.تلمبه دوم و سوم و….. دهنم پرشد…گفتم چراغو روشن كن میخام همشو قورت بدم ببینی.گفت نه همینجوری كه تو دهنته كیرمو میزارم تو بعد قورت بده.بازكردمو كیرشو گذاشت تو همه ابشو قورت دادم كه نصفش تا وسطای كلوم چسبید و پایین نرفت.به رضا گفتم عزیزم بازم اب میخام.گفت الان نه باید نیم ساعت صبر كنی.گفتم نه باید با شاشت خیسم كنی.نصف ابت هم هنوز تو دهنمه.باید با شاشت بشوری بره پایین.تعجب كرده بود ولی مخالفت نكثر.كیرس هنوز حدور 12سانتی بود.اروم درو باز كرد و با احتیاط همونطوری لخت رفتیم بیرون.هیجكس هنوز برای ورزش نیونده بود.یكمی سردمون شد كه برای رضا خوب بود چون شاشش زود اومد…كیرشو با دستراست رو به بالا كرفت و منم دهنم به فاصله.20سانتی كرفتم.شاشش شور بود.اولشو نخوردم و.تو دهنم كردوندم ودادم بیرون.یاد قوس كمر شكیرا تو شو افتادم.یادم رفت جلوشو بكیرم و نصف سری دوم شاششو خوردم.حالم یه جوری شد ولی عادت كردم.رضاحدود سی ثانیه تو دهنم و روی صورتم و سینم شاشید.باورتون نمیشه چه احساس رضایتی داشتم.واقعا دلم میخاست زن بودم و برای رضا بیست تا بچه میاوردم.وسطای شاشیدن رضا منم كه دو زانو جلوش نشسته بودم با شاش رضا جق زدم و كل اب خالی شد.یه لحظه بخودم اومدم دیدم لخت و خیس نشستم.رضا رفته بود تو و ب یهدستمال تنظیف بزرك اومد.شاس رضا روی تموم بدنم خیس وسرد كرده بود.خشك كردم سریع اومدیم.تو.نیم ساعت شو نكاه كردیم. لباسمو پوشیدم.هوا كاملا روشن و پارك داشت شلوغ میشد.سوتین شورتو تو یه كیسه سیاه كذاستم.تازه هیكل مردونه و پر موی رضا رو داشتم.میدیم.یكمی خجالت هم كشیدم.سریع اومدم بیرون ..تو راه خونه یه خانم ورزشكار با ساپورت و مانتوی كوتاه توجهمو جلب كرد كه كیرمو از لتی دكمه های شلوار بیرون اورد و زیپ كابسنمو كشیدم پایین.از فاصله دو سه متری بغلش موازی حرمت مردم.تازه منو دید كه دیدم چه لعبتیه.حدود چهل سالی داشت .سریع گفتم خانم كاری ندارم.مزاحمتون.نمیشم.فقط اجازه بدین.سرو صدا نكنینن.چیزی نگفت و دث اصل ادم حسابم نكرد.شاید چون جا افتاده بود.دیدم و بیست متری جلو رفتم جلوی یه ماشین منتظر اومدنش شدم.به شدت جق میزدم.ازدور هیكلش رو میدیم.سینه ها حدود 80 قد متوسط و اندام شدیدا سكسی.كیثم داشت میتركید.رسیده بود سه چهار ماری كه ابم به شدت ریخت رو كاپوت ماشین.با یه حالت بهت توام با چندش داشت اومدن اب كیرمو نكاه میرد.درحال حركت كاملا پاهاشو زیر ساپورت احساس میكردم.سینه هاش بدجوری تكون میخورد.ازم كه رد شد آبم كامل اومده بود.بلند ازش تشكر كردم. زود فرار كردم سمت خونه.به خونه كه رسیدم سحر (خانمم) خوابیده بوددوش مبسوطی كرفتم و تا ظهر خابیدم.

نوشته:‌ آرش

Leave a Comment