Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
سکس با رئیسم - آی سکس 98 - iSex98
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

سکس با رئیسم

روزی که برگشتم شرکت،رامین شرکت نیومد دانشگاه چندتا کلاس گرفته بود درس میداد،خیلی ناراحت شدم شرکت بدون رامین کسل کننده بود،دیگه منم ازش اجازه گرفتم که نرم تا خودش بهم زنگ بزنه دوباره یه ماه مرخصی اجباری گرفتم. دیگه به کنکور ارشد هم چیزی نمونده بود فرصت خوبی بود درس بخونم.امتحان دادم و چند روز گذشت. پنج شنبه عصر رامین زنگ زد که سرمون شلوغ شده از شنبه بیا سرکار،فردا هم اگه میتوی لطف کن بیا شرکت پسرا باید برن کارگاه راشون بنداز،واسه خودت هم کار میذارم اگه خواستی بمون انجام بده،منم از خدا خواسته گفتم چشم.صبح زود آماده شدم و رفتم تا ساعت 9 پسرا رفتن منم در رو بستم شروع کردم به کار،ساعت نزدیکای 11 بود صدای باز شدن در اومد فهمیدم رامینه،اومد یه نگاه بهم انداخت از اون نگاه های حریص بود با نگاهش تحریک شدم بلند شدم بهش سلام دادم بغلم کرد گفتم دلم واسه ت تنگ شده بود بوسیدمش قدش از من بلندتره مجبور بودم خودمو بکشم بالا تا به صورتش برسم دستم تو موهاش بود و لب می گرفتیم گفت دیگه الان وقتشه با سر جواب دادم که اره بعدش رفتم درو قفل کردم اومدم رو صندلی پشت میزش نشسته بود رفتم بغلش نشستم و شروع کردم به بوسیدنش،دیگه مهم نبود رئیسه،لبامو یه جوری میخورد که داشتم از حال میرفتم از لبام شروع کرد به خوردن زبونش رو تند تند میزد به گوشام دیگه صدام درومده بود آخ و اوخم به هوا رفت نمیتونستم صبر کنم دستمو بردم پشت سرش موهاشو گرفتم خودم شروع گردن به لب گرفتن نمی ذاشتم تکون بخوره گردنشو کامل خوردم پیرهنشو درآوردم سینه هاشو نوازش کردم،من خیلی دیر تحریک میشم ولی این بار کاملا آماده بودم ولی اون میخواست کشش بده گذاشتم اونم کارشو بکنه پرسید اول من بخورم یا تو گفتم تو،بعد مانتومو درآورد تابمم درآورد دهنشو گذاشت بین سینه م چنان می خورد انگار آخرین سکس تو عمرشه،انقدر تحریک شده بودم داشتم بیهوش میشدم کسم کاملا خیس شده بود ازش خواهش کردم که بیا پایین تر،شلوارمو درآورد با شرتم کمی بازی کرد درش نیاورد با انگشتش کناره های کسم رو نوازش می کرد از کنار شرتم دستشو میبرد تو شرتم و کسمو میمالید کارش عالی بود من فقط آه و اوه میکردم و چشام رو بسته بودم که شورتمو درآورد و شروع کرد به خوردن کسم زبونش رو تند تند میزد به چوچول کسم و کل کسم تو دهنش بود نمیتونستم حرف بزنم به زور گفتم زبونت رو بکن تو سوراخ کسم گفت مگه پرده نداری نمیخواستم بفهمه که پرده ندارم ولی نمیشد از اون روز لذت کامل رو نبرم گفتم نه ندارم،ناراحت شد آخه خیلی دلسوزه،با سر اشاره دادم که مشغول باش مشکلی نیست دوباره شروع کرد به خوردن صدام خیلی بلند شده بود کاملا حشری بودم،رامین نشست رو مبل نوبت من بود که واسه ش ساک بزنم جلوش زانو زدم و شروع کردم به خوردن کیر کلفتش از خایه هاش شروع کردم کل خایه هاش تو دهنم بود من عاشق خوردن تخم کیرم این کارم خیلی بهش حال میداد اه و اوه میکرد گفتم عزیزم کیرت واقعا خوشکله می خوام همشو بخورم گفت بخور نوش جونت همش مال خودته آآآآآآآآآآآخ، نزدیک یه ربع کیرشو خوردم تا ته کیرش تو حلقم بود مزه خوبی داشت بهتر بگم خوشمزه بود تمیز بود. بلند شدم تو بغلش نشستم طوری که پامو حلقه کنم دور بدنش و بازم شروع کردیم به لب گرفتن،سینه هامو چسبوندم به سینه هاش،هردومون کاملا تحریک شده بودیم وقتش بود بره تو،کونمو یه ذره جابجا کردم بدون اینکه خودم بخوام کیرش رفت تو کسم با اینکه زیاد رابطه نداشتم و تنگ بودم چون کامل حشری بودم کیرش راهش رو پیدا کرد و رفت تو،دوباره ازش لب گرفتم و رو کیرش بالا و پایین میکردم آآآآآآآآآه ه ه. گفت سحرم چرا تا الان صبر کردیم تو پیشم بودی و من بیکار نشستم ببخش که دیر فهمیدمت.گفتم من فدای کیر کلفتت بشم ازین به بعد رو استفاده کن. با اون حالت که تو بغلش و رو کیرش نشسته بودم رونم رو گرفت و بلندم کرد خودشم بلند شد دستم دور گردنش بود با همون حالت رو کیرش بالا و پایینم میکرد کیرش تا ته رفته بود تو کسم احساس درد و لذت با هم قاطی شده بود آآآآخخخ آآآآآهه. بعد منو گذاشت رو مبل و کیرشو کرد تو کسم تند تند تلنبه میزد و من بازم درد داشتم از صدام میفهمید درد دارم ولی وقتی احساس درد میکردم اونو بیشتر وادار میکرد تندتر تلنبه بزنه منم واقعا از دردش لذت میبرم. برعکسم کرد کمرمو به پایین خم کرد و کونم بالا بود کیرشو دوباره آروم کرد تو کسم این دفعه کارشو آروم انجام میداد کیرشو تا ته میبرد و بیرون میاورد و دوباره تکرار میکرد یه دفعه یه چیزی محکم خورد به کونم،کمربند شلوارشو دراورده بودو جای شلاق ازش استفاده میکرد دیگه تلنبه زدناش بازم سریع شد به کونم شلاق میزد و تلنبه میزد درد میکشیدم کیرش تو کسم تا ته رفته بود و درد داشت و درد شلاق هم بود اما لذتش چندین برابر دردی بود که داشتم جیغ میزدم میگفت جوووووووون،جمعه بود و دفاتر دیگه تو طبقه باز نبودن صدامو کسی نمیشنید. شلاقو گذاشت زمین همچنان تلنبه میزد،انگشتش رو هم کرد تو کونم میخواست جا باز کنه تا کونمم بکنه من فقط میگفتم آآآآآه،بکن بیشتر بکن،دوانگشتش رو کرد تو کونم بعد سه انگشت بعد کیر کلفتش رو از تو کسم دراورد و با یه فشار محکم کردش تو کونم حس کردم جر خوردم ولی فقط جیغ زدم و گذاشتم ادامه بده خیلی حال میکردیم ارضا شدن تو کارمون نبود.کیرشو از تو کونم درآورد،رو کیرش نشستم و کیرشو کردم تو کونم،رو کیرش بالا و پایین میکردم خودشم کمک میکرد داشتم از لذت میمردم انگار دیگه زمان معنی نداشت چیزی بجز کس و کیر و کون خلق نشده بود ما بودیم و لذتامون. با یه دستش سینه مو فشار میداد سینه م میخواست بترکه ولی چیزی نمیشه گفت.شعار من اینه که تو سکس همه چی جایزه.با اون یکی دستش چوچولمو میمالید سعی داشت ارضام کنه ولی من فقط حال میکردم اونجا آخر دنیا بود. گفت سوراخ کونت کاملا باز شده گفتم هنر خودته فدات بشم بکن آآآآآآآآآهههههه. گفت میخواد آبم بیاد آبشو چیکار کنم بریزم تو یا بریزم رو سینه هات؟گفتم هیچ کدوم ،میخورمش کیرشو دراورد و گذاشتش تو دهنم خودش تو دهنم تلنبه میزد بی رحم شده بود محکم تو دهنم فشارش میداد موهامو گرفته بود نمیذاشت تکون بخورم که آبش اومد تا قطره آخرش رو تو دهنم خالی کرد منم با ولع آبشو قورت دادم,خوشمزه ترین آب کیری بود که خورده بودم. رو مبل کنارم نشست دوباره شروع کرد به بوسیدن کلی ازم تشکر کرد.لباس پوشیدیم برگشتم خونه. بعد اون ماجرا ما چند بار دیگه هم سکس داشتیم که همه حالتهای سکسی که بلد بودیم رو رو هم پیاده میکردیم خیلی بهمون خوش میگذشت. جواب کنکور اومد تهران قبول شده بودم و فقط درس میخوندم سکسام خیلی کم شده بود نه با رامین بودم نه با کس دیگه تا اینکه…

 

Leave a Comment