Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
شیطنت های خانوم کوچولو
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

شیطنت های خانوم کوچولو

من الیسا هستم. بیست و یک سالمه کوردم و مقیم شیراز .حدود یک سال و نیمی میشه که ازدواج کردم. تازه به اتفاق همسرم عضو شهوانی شدم البته من از دوران مجردیم شهوانی می اومدم و داستاناشو میخوندم. خیلی دوست داشتم یه روز منم داستانامو بنویسم تا این که شوهرم خودش پیشنهاد این کار رو داد.

ازخودم بگم من یه دختر قدبلند با قد 671و باریک اندام با پوست سفید و با یه دنیا شییییییطنت. سسسینه و باسسسن متوسطی دارم ولی چون باریک اندام هستم سسسینه و باسسسسنم زیادی خودنمایی میکنن. راز تور کردن شوهرم هم همین سسسینه و باسسسسنم بوده. تعریف از خود نباشه قیافه ی قشنگ و گیرایی دارم و اصل کاری اینه که من یه دخترهاااااات هستم از شوهرم بگم یه مرد فوق العاده هاااااات و شهوتی و خوش استایل.البته این باعث نمیشه که من تو سکس تنوع طلب نباشم و فقط با خودش سسسکسسس کنم و نخوام کیررررای مختلفی رو امتحان کنم . مگه هرکی تی وی داره دیگه سینما نمیره☺ خودش این موضوع رو میدونه که خانمش یه جندددده کوچولوو هست و حسابی سرو گوشش برا کییییرررای دیگه میجنبه. بسه دیگه برم از شیطنتای دوران مجردیم بگم .

داستانی رو که میخوام براتون بگم برمیگرده به پنج سال قبل. وقتی که من یه دختر 16 ساله بودم. اونموقع یه اکیپ داشتیم چند تا پسر و دختر باهم میرفتیم والیبال بازی. تو این گروه یه تازه وارد داشتیم. یه پسر به اسم نوید بود من ازش خوشم اومده بود ولی همه میگفتن که اهل دوستی نیست .نوید متولد 17 بود و دانشجو شیراز بود. یه پسر توپر و قدبلند چشم ابرو مشکی. من موقع بازی همش حواسم به اون بود تقریبا همه بچه ها فهمیده بودن که من از اون خوشم اومده.شمارشو از دوستش گرفتم .شب بهش پیام دادم و خودمو معرفی کردم .چندتا پیام که دردوبدل کردیم دیدم اصلا اونجوری که بچه ها میگفتن نیست اتفاقا خیلی هم خوشحال شده بود که من بهش پیام دادم میگفت از من خوشش اومده ولی میترسیده پا پیش بزاره .خلاصه ما باهم دوست شدیم. تا یه وقت ازاد پیدا میکردیم میرفتیم بیرون .تو مسیر همش نوید یا دستش وسط پای من بود و کسسسمو میمااااالید یا دستش تو مانتوم بود با سسسینه هام وررر میررفت .نوید همیشه کییییرررش تو شلوارش خودنمایی میکرد. یبار تو ماشین بودیم یه جای دنج و خلوت پارک کرد و خوب منو مالیییید و از هم کلی لب گرفتیم زیپ شلوارشو کشید پایین ازم خواست تا براش ساااک بزنم. کیررررشو اورد بیرون . اووووووووفففففف کیییرررش حررررف نداشت .کلللفت و حدود 67 سانت بود. از دیدن کییییررر به اون کلفتی حسابی ذوق کردم.خم شدمو روش. سر کیییرشو بوسیدم و با زبون باهاش بازی کردم.نویدم دستشو کرده بود تو شلوارم و با سوراااخ کوووونم بازی میکرد.سرکییییرررشو تو دهنم کردم و با زبون میکشیدم روش. تخماشو براش میمااالیییدم. اونم انگشتشو کرده بود تو سوراااخ کوووونم. کیییرررشو تو دهنم عقب جلو میکردم. کسسسم حسسابی خیس شده بود .تند تند براش ساااک میزدمو تخماااشومییمالییدم .نوید صداش در اومده بود و اههه و ناااله میکررد.بعد ابش اووومد بووود همه رو پاشییید تو صورتم. کاملا بی حال شده بود منم کیییرشششو و صووررتمو با دستمال تمییز کردم ازم یه لب طولانی گرفت و تشکر کرد. نوید رشتش مهندسی ایمنی صنعتی بود و حسابی بچه درس خون.موقع امتحانات ترم دو شده بود.امتحان ریاضی داشتم وهیچی هم بلد نبودم .از نوید خواستم باهام ریاضی کار کنه .اونم کارقبول کرد .با هم رفتیم اپارتمان دوستش که باهام ریاضی کار کنه .من مانتوم رو در اورده بودم و با یه جین ابی و تاپ مشکی بودم .حدود سه چهار ساعتی باهام ریاضی کار کرد.وقت استراحت شد. نوید اومد بغلم کرد و شروع کردیم لب گرفتن و مااالیدن .نوید تاپمو در اورد .در مقابل نوید همیشه بی دفاع بودم .اعتراضی نکردم .سوتینمو باز کرد و شروووع کرد به مااالیدن و خوووردن سسسینه هام تقریبا خمار شده بودم .خیسی کسمووو حس میکردم .حسااابی سسسینه هامو سررخ کرده بود .تیشرتشو در اوردم .قلمبگی کیییررررشو حس میکردم. .خواست شلوارمو در بیاره یکم خجالت کشیدم ولی مانع نشدم . شلوارمو در اورد و از روشورت کسس خیسمو میخوورد .شورتمو هم در اورد خودشم لخت شد. شروووع کرد به خوردن کسسم. وقتی که زبوونشو توو کسسسم میکررد از شدت لذت جیغ میکشیدم. از انگشت پام شروع کرد به لیسیدن و بوسیدن تا رسید به کسسسسم .همش قربون صدقه کسسسم میرفت .بهم گفت برام سااااک بزن .جلوش زانو زدم و کییییرررشو با دست مااالیییدم. کل کیییرررشو لیییسیییدم. از این که یه کییرررر به این کلفتی داشتم میخوررردم حاااال میکرردم و تو فضااااا بودم .نوید همش میگفت اخخخ جووووون کییییرررم داااره میترکه. اون اینجوررری میگفت من حششرررم بیییشتر میشد. نویدم بلندم کرد و خواست چهاردست وپا شم .میدونستم که میخواد از کووون بکنه بهش گفتم تو کیفم کرم دارم .هم به کیررررش و هم به سوراااخم کلی کرم ماااالییید. اول یکم کیرررشو به سوراااخ کووونم مااالید بعد سر کیییرشو گذاشت دم سوراااخم . یکم هول داااد. واااای از درد یه جیغ کشیدم با یه حرکت تمااام کیییرشو کرد توو کووونم. من هی ااااخ و اااووووخ میکردم. و میگفتم درد داره درش بیااار.اونم میگفت یکم صبر کن عادت میکنی و دردش کم میشه . با اشک و نااله میگفتم درش بیاره ولی اون گوشش بدهکار نبود .کم کم جیغام کم شدنو فقط التماااس میکردم که تمامش کنه .اونم میگفت عششقم یکم تحمل کن تا ابم بیااااد. بادستش کسسسسمو میمااالید . دررد منم تماام شده بود یه حس لذت جاشو گرفته بود .ازم میپررسید دیگه دررد ندارم منم با تکون دادن سرم بهش گفتم نههه. ازم پرسید ابمو کجا بریزم بهش گفتم بریز تو کووونم. اونم چندتا تلمبه محکم زد و همه ابشو تو کووونم حااالی کرررد و بی حال افتاااد رو من .چند دقیقه ای روم بود تا یکم حالش که جا اومد پاشد و کمکم کرد تالباسامو بپوشم . دیگه وقتش بود برگردم خونه . تو مسیر همش قربون صدقم میرفت و میگفت اگه اذیتت کردم معذرت میخوام . رابطه منو نوید یک ماه بعدش بخاطر زیر ابی رفتناش تمام شد ممنون که وقت گذاشتین و خوندین .اگه بد بود ببخشید اخه اولین بارمه که داستانم نوشته دفعات بعد بهتر میشه نوشته :الیسا *خانوم کوچولو شیطون اقاشون درضمن اگه استقبال بشه همین داستان رو با صدای خودم میذارم تا باورتون بشه که دختر هستم و واقعیت داره.

نوشته: الیسا

Leave a Comment