Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ Help ]
چیزی که دوست داشتم شد
Didim Escort porn bodrum escort
داستان سکسی

چیزی که دوست داشتم شد

اسمش مینا بود یه دختر خوش هیکل ترکه ای با موهای خیلی بلند سنش 22 سالش بود .
اولین روزی که سر کلاسم دیدمش واقعا ازش خوشم اومده بود .ولی خب حس استاد و شاگردی جلومو گرفته بود .من معمولا برای اینکه با شاگردام در ارتباط باشم از نظر درسی شمارمو و ایمیلمو بهشون میدادم.یه چند وقتی بود مینا زیاد ایمیل میزد دیگه داشتم شک میکردم بهش یه حسی میگفت اونم خوشش اومده یواش یواش ایمیل تبدیل شده بود به زنگ زدن حالا به هر بهونه ای.میرم سر داستان من معمولا آخر هفته ها خونه تنهام چون خانومم میره تهران خونه مامانش. خلاص شب حوصلم سر رفته بود یکم مشروب داشتم شروع کردم به خوردن یه چندتایی خورده بودم سرم حسابی داغ داغ شده بود .نمیدونم یه حسی گفت زنگ بزنم به مینا. خلاصه زنگ زدم معلوم بود واقعا خوشحال شده شروع کردم چرت و پرت گفتن فهمیده بود حالم معمولی نیست بهش گفتم مینا جان اگه اجازه بدی قطع کنم چون میترسم تو صحبتم سوتی بدم ..بیشرف شروع کرد به کرم ریختن خیلی دوست داشت سوتی بدم . نمیدونم چی شد ولی حرفهام کشیده شد به حرفهای سکسی و علائق سکسی من خرم گفتم ولی جالبش این بود علائقمون خیلی شبیه من بود. تازه فهمیدم مینا خانوم من یه دختر کاملا حشری و عاشق وحشی بازی و سکس خشن بود . خیلی اونشب با هم صحبت کردیم تقریبا تا دم دمای صبح صحبت کردیم.

یه هفته ای بود از این موضوع گذشته بود من و مینا خیلی رابطمون فرق کرده بود تو این یه هفته کاملا شرایطو به سمتی پیش بردم که راضی شده بود بیاد آخر هفته خونه پیشه من.آخر هفته بود خانومم رفت تهران منم با مینا واسه بعدازظهر قرار داشتم دل تو دلم نبود اصلا طاقت نداشتم منتظر باشم خلاصه وقتش رسید صدای زنگ خونه زده شد مینا بود در واسش باز کردم اومد بالا اومد تو بعد اون همه صحبت حال یه دختر سکسی و حشری پیشم بود مثل یه قحطی زده مثل یه دیوونه اومد تو بغلم امون نداد در ببندم همونطور که لباش رو لبم بود در و بستم رفتیم تو خونه رو مبل نشستیم دیوونه ولم نمیکرد حتی پذیرائئ کنم.خلاصه بعد کلی شیطونی و خوردن یه آب میوه رفتیم تو اتاق موهای بلندش داشت دیوونم میکرد بوش میکردم اومدم شروع کنم به در آوردن لباساش دیدم گفت اومدم جرت بدم حرف نزن من کارمو بکنم شروع کرد لیسیدن گوشام مثل یه حرفهای این کارو میکرد زبونشو میکرد تو گوشم داشتم دیوونه میشدم اومد سراغ لبام گردنم لباسمو درآورد سینه هامو لیسلد سوراخ نافم تا بالای شلوارکم گفت برگرد به حالت سگی بشین شلوارکمو از پام دراورد به حالت سگی چهار دست و پا شدم با دوتا دستاش لای کونمو باز کرد دیدم زبونشو کرد تو سوراخ کونمو خیلی داشت خوشم میاومد از زیر کیرمو گرفت تو دستشو سرشو برد لای پام زبونشو فشار میداد تو سوراخ کونم داشتم حال میکردم بلند شد گفت میخوام جرت بدم منم که عاشق اینکار بودم بلاخره بعد از سالیان سال کردن خودم با وسایل مختلف به یه چیزه واقعی دست پیدا کرده بودم نمیخواستم این فرصت و از دست بدم گفتم من در اختیارتم وحشیانه ترین راهو که بلدی انجام بده مثل اینکه با این حرفش وحشیش کرده بودم گفت برگرد به رو بخواب پاهامو داد بالا یه متکا گذاشت زیر کمرم سوراخم جلوش بود وازلین و برداشت از کنار تخت یه عالمه برداشت شروع کرد مالیدن به سوراخم انگشتاشو یکی یکی کرد تو به خودم اومدم دیدم پنج تاشو کرده توش و داره با فشار تمام میکنه اونتو دستشو مشت کرد با فشار میکرد اونتو سوراخم کامل باز شده بود تا مچ میکرد اونتو در میاورد احساس میکردم هربار که در می آره سوراخم دیگه بسته نمیشد صدام در اومده بود مثل یه جنده آخ و اوخ میکردم گفتم همینه تموم وحشی بازیات دیدم کسخلش کردم با این حرف کف دوتا دستاشو بهم چسبوند و با هم فرو کرئ تو کونم دوتا دستاشو تا سر مچش کرد اونتو شروع کرد باز کردن کونم داشتم واقعا جر میخوردم ولی دوست داشتم کونم حسابی آب انداخته بود دستاشو درآورد آب کونمو می مالید به صورتش خیلی وحشی بود کیرمو گرفت شروع کرد به ساک زدن تا ته میکرد تو حلقش عق میزد.بلندش کردم شروع کردم لباساشو در آوردن فقط شرتو سوتین تنش بود سوتینشو دراوردم دوتا سینه خوش فرم مثل یه وحشی افتادم به جونش سینه هاشو میکردم تو دهنم کبود شده بود رفتم پائین رسیدم به شرتش خیس خیس بود با یه حرکت جرش دادم یه کس و کون خشگل و ناز شروع کردم به خوردن تموم آب کسشو با زبونم جمع کردم و خوردم برش گردوندم سوراخ کونشو لیس میزدم وازلینو برداشتم با انگشتام سوراخشو مالیدم تا باز شد انگشتمو کردم توش بیشتر از سه تا نمی رفت بازش کرده بودم کیرمو گزاشتم دم سوراخشو با یه حرکت تا ته کردم توش معلوم بود زیاد با خودش ور میره آخه سوراخ کونش خیلی راحت کیرمو قبول کرده بود مثل یه سگ داشتم تلمبه میزدم زیره کیرم داشت زجه میزد یواش یواش فشاره کیرم زیاد شده بود سر کیرم باد کرده بود گفتم مینا داره میآد گفت بریز توش یزره دیگه تلمبه زدم آبمو با چنان فشاری ریختم تو کونش تا حالا اینقدر ازم آب نرفته بود تا کیرمو درآوردم دستشو گذاشت دم سوراخشو اومد نشست رو صورتم سوراخشو گذاشت دم دهنم تا اومدم بلیسم با یه فشار تموم آبمو ریخت تو دهنم دهنم پر شده بود از آب کیر خودم گفت همرو بریز کف دستم منم ریختم آب کیرمو با دستاش کرد تو کونمو شروع کرد باز کردن کونم دستشو درآورد همشو ریخته بود تو سوراخم بلند شدیم و رفتیم تو حموم دوش گرفتیم .خیلی خسته شده بودیم از حموم اومدیم بیرون خشک کردیم خودمونو لباسامونو پوشیدیم دیگه میخواست بره آماده شدیم بردمش خونشون رسوندمش.کونم تا دو سه روز درد می کرد سوراخم بسته نمیشد .ببخشید سرتونو درد آوردم کاملا واقعی بود.

نوشته: مانی

Leave a Comment